Chromag 35mm Bar & Stem

Chromag 35mm bar and stem. Shot by Stephen Li